تبلیغات
smh - یادگیری زبان انگلیسی
یکشنبه 5 اردیبهشت 1389  10:21 ب.ظ

یادگیری زبان انگلیسی


یادگیری زبان انگلیسیافعال انگلیسی
مصدر : که با TO می آید.
گذشته فعل ، طبق گفته های قبلی قاعده دار و بی قاعده است .
PAST PARTICIPLE فعل : که به صورت قاعده دار و بی قاعده است .
PAST PARTCIPLE فعل را اختصارا P.P فعل می نامیم .که معادل "صفت مفعولی " فارسی می باشد .
درفعلهای قاعده دار ، قسمت سوم مانند فعل گذشته با اضافه کردن ED درآخر فعل ساخته میشود.
WORK---- WORKED---- WORKED
STUDY---STUDIED-----STUDIED
در فعلهای بی قاعده ، قسمت سوم هم مثل گذشته فعل قاعده ای ندارد و باید حفظ شود .
BREAK --- BROKE --- BROKEN
WRITE ---- WROTE---WRITTEN
GO ---- WENT --- GONE
SEE---- SAW----SEEN
COME-----CAME----COME
از قسمت سوم فعل در زمانهای کامل استفاده می کنیم . که در پستهای بعدی ازاونها خوام نوشت .


ضمایر انعکاسیبه این جملات نگاه کنید :
او برای خودش یک اتومبیل جدید خرید.
انسان باید درباره خودش خوب فکر کند .
درجملات بالا با استفاده از " خودم " و "خودش " روی فاعل تاکید کردیم .
من خودم تو را دیدم .
من خود رئیس را ملاقات کردم.
در جملات بالا نیز با استفاده از " خودم " روی مفعول تاکید کردیم .
در انگلیسی برای این تاکیدها از ضمائر انعکاسی استفاده می کنیم . ضمائر انعکاسی عبارتند از :
my self               ourselves
yourself              yourselves
                                 herself
himself               themselves
                                 itself
اگر بخواهیم فاعل جمله را تائید کنیم ، ضمائر انعکاسی بعد از فاعل یا آخر جمله می آیند .
مثال :
من خودم تو را دیدم .
I saw myself you .
اگر بخوایم مفعول جمله را تاکید کنیم ضمائر انعکاسی بعد ازمفعول می آید .
مثال :
من خود رئیس را ملاقات کردم .
I met the boss himself.
- گاهی اوقات در فارسی از کلمه خود به معنای تنهایی استفاده می کنیم در انگلیسی برای نشان دادن این معنی برسر ضمیر انعکاسی از by استفاده می کنیم .
مثال :
من خودم ( تنهایی ) اتومبیلم راتعمیر کردم .
I repaired my var by myself.

3- اگرجمله سوالی  وجود اسمی را مورد سوال قرار دهد some به any تبدیل می شود . در غیر این صورت some باقی می ماند.
مثال :
آیا در یخچال آب هست ؟
Is there any water in the refrigrator ?
اگر تشنه هستی چرا آب نمی نوشی ؟
Why don`t you drink some water if you are thirsty ?
نکته مهم : some علاوه بر موارد بالا به عنوان حرف " ی نکره " هم به کار می رود .
مثال :
روزی ، شاگردی ، سوالی از من کرد .
Some day , some student , asked me some question.
در جمله بالا هیچ مشخصاتی از سوال ، شاگرد و روز نداریم .
ترکیبات some
someone
something
somewhere
این ترکیبات به صورت یک لغت هستند و جدانشدنی می باشند .
مثال :
شخصی به من چیزی گفت .
Someone told me some thing.
شخصی آنها را جایی برد.
Someone took them somewhere.
در تغییرات جمله به شکل سوالی یا منفی کردن some به any تبدیل می شود.
در جملات منفی می توانیم فعل را مثبت استفاده کرده و به جای any از  no استفاده کنیم .
مثال:
Did anyone tell you any thing?
Did any one take them anywhere ?
Anyone didn`t tel me anything.
یا
Noone told me nothing.
Anyone didn`t take them any where.
یا
Noone took them nowhere.
توجه کنید که اگر نرکیبات some  فاعل جمله باشند  در جملات منفی تنها می توان از no استفاده کرد و استفاده از any غلط است . پس جملات قرمز بالا نیز غلط است .

حرف تعریف -2some با معانی زیر به کار می رود :
1- تعدادی
مثال :
تعدادی دوست خوب دارم .
I have some good friends .
2- مقداری
مثال :
مقداری آب در لیوان هست .
There is some water in glass.
3-بعضی ( که اکثرا با of به معنی از به کار می رود . )
مثال :
من بعضی از دوستان تو را می شناسم .
I know some of your friends.
4- حدود یا در حدود
مثال :
حدود 5یا 6 روز آنجا ماندم .
I stayed there some 5 or g days.

any با معانی زیر به کار می رود :
1- در تغییرات جمله به شکل سوالی و منفی some به any تبدیل می شود .
مثال :
من به پول احتیاج دارم .
I need some money .
Do I need any money ?
I don`t need any money .
2-بعد از if ،‌some به any تبدیل می شود .
مثال :
اگر شکر در آشپرخانه هست ، مقداری به من بده .
If there is any sugar in the kitchen , give me any.
3-اگر جمله به وسیله لغات منفی کننده مانند never ,hardly,neither یا nor منفی شود some
یه any تبدیل می شود .
مثال :
او هرگز دوستانی نداشت.
He hardly had any friends.
تبصره : در موارد زیر در جملات سوالی some به any تبدیل نمی شود :
1- وقتی سوال حنبه تعارف دارد .
مثال:
قهوه میل دارید ؟
Would you lik some coffe?
2-وقتی انتظار داریم جواب سوال مثبت باشد .
مثال :
من می تونم مقداری کیک بخورم ؟
Can I have some cake .
( در جمله بالا have به معنی خوردن می باشد .)
ادامه دارد..........

فعل گذشتهدر فارسی برای نشان  دادن اینکه کاری در زمان گذشته انجام شده از فعل گدشته استفاده می کنیم :
 
من دیروز کیک خوردم .
امیر دیروز به سفر رفت .
شما هفته گذشته کلاس داشتید .
در انگلیسی هم برای نشان دادن اینکه کاری در گذشته انجام شده است از فعل گذشته استفاده می کنیم . فعلها در انگلیسی دو نوع هستند :
1- فعلهای قاعده دار
2- فعلهای بی قاعده
برای گذشته کردن فعلهای قاعده دار To را از ابتدای مصدر فعل برداشته و به انتهای فعل ED اضافه می کنیم .
To work ======= workED
To walk ======= walkED
To insist======= insistED
اما در مورد فعلهای بی قاعده همانطور که از اسمشان پیداست هیچ قاعده ای وجود ندارد ، و باید گذشته این فعلها رو حفظ کرد ، البته در دیکشنری  گذشته هر فعلی در جلوی آن نوشته شده است .
To drink ======= drank
To swim======= swam
To write ======= wrote
To have ======= had
To eat   ======= ate
To go    ======= went

مثال :
من دیروز کیک خوردم.
I ate the cake yesterday.
امیر دیروز به سفر رفت .
Amir went to trip yesterday.
شما هفته گذشته کلاس داشتید .
You had class last week.

حروف تعریف - 1
 
" حرف تعریف " کلمه ای است که بر سر اسم می آید و توضیحی مختصر در مورد آن می دهد .در مورد اسمهایی عمومی حرف تعریف نامعین داریم و در مورد اسمهایی با مشخصات خاص و یا مشخصاتی که ما از آنها اطلاع داریم حرف تعریف معین داریم .
حرف تعریفهای نامعین عبارتند از : a , an
حرف تعریف معین نیز The می باشد .
در چه زمانی از حرف تعریف معین استفاده می کنیم ؟ چه زمانی از حرف تعریف نامعین استفاده می کنیم ؟
از a/an  زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم در مورد اسم مفردی توضیحی بدهیم و یا در مورد نوع آن اسم صحبت کنیم .
انگلیسی به زبان بین المللی تبدیل شده است .
english has become AN international language.
زمانی که در مورد اسمی صحبت می کنیم که تک است و یا خصوصیتی منحصر به خودش دارد از حرف تعریف معین THE استفاده می کنیم .
تهران پایتخت ایران است.
Tehran is the capital city of Iran.
به نکات زیر توجه کنید :
-برای اسمهایی که با حروف صدادار  a, e , i , o , u شروع می شوند از حرف تعریف نامعین an استفاده می شود و اسمهایی که با حروف بی صدا شروع می شوند از حرف تعریف نامعین a استفاده می شود.
an apple
an egg
an iron
an onion
an umbrella
بعضی کلمات با h شروع می شوند اما با حرف صدادار بعد از h خوانده می شود ، در این کلمات نیز از حرف تعریف نامعین an استفاده می کنیم .
an honest man
an hour
برای اسامی خاص از حرف تعریف the استفاده می کنیم .
The sun , The world , The earth , ...
اگر به خاطر داشته باشید در مبحث صفتهای برترین هم گفتیم که قبل از هر صفت برترین حرف تعریف the را داریم .
او بهترین دانش آموز است .
She is THE best student.
علاوه بر قواعد فوق زمانی که ما در حال صحبت در مورد موضوعی هستیم ومی دانیم که شنونده صحبت ما از جریان مطلع است و یا آن را می شناشد از حرف تعریف the استفاده می کنیم .
دانش آموزان ایتالیایی کلاس مرا به مهمانی دعوت کردند .
The Italian Student of class invited me to the party .
 
 
 

حال سادهزمان حال ساده
فعل زمان حال ساده را برای مواقعی به کار می بریم که همیشه در حال انجام شدن باشد ، یا در زمان حال شروع می شود و تا مدتی نامحدود ادامه دارد .
مثال : هر روز نیم ساعت در راه مدرسه هستم .
درختها در تابستان بیشتر از زمستان رشد می کنند.
فعل حال ساده برای مواقعی نیز به کار می رود که می خواهیم اتقافی را نسان دهیم که به صورت قاعده وار انجام می شود .

مثال : اداره ما هروز ساعت 7 شروع به کار می کند .
ما هر تابستان به مسافرت می رویم .
طریقه ساختن فعل حال ساده در انگلیسی به شرح زیر است :
فعل حال ساده در واقع مصدر بدون  To می باشد .درمورد سوم شخص مفرد به آخر مصدر بدون to  "s" اضافه می کنیم .

مثال : من هرروز صبحانه می خورم .
I eat breakfast every day.
You eat breakfast every day.
She/He/ It eats breakfast every day.
We eat breakfast every day.
You eat breakfast every day.
They eat breakfast every day.
سوالی کردن حال ساده
برای سوالی کردن فعل حال ساده از قانون سوالی کردن استفاده می کنیم . فعل کمکی در حال ساده Do می باشد که برای سوم شخص مفرد تبدیل به " Does" می شود .
مثال:
Do I eat breakfast every day ?
Do you eat breakfast every day ?
Does she/he/it I eat breakfast every day ?
Do we eat breakfast every day ?
Do you eat breakfast every day ?
Do they eat breakfast every day ?
توجه کنید که در جمله سوالی سوم شخص مقرد فعل کمکی  do تبدیل به does می شود و فعل اصلی s نمی گیرد .
منفی کردن حال ساده
برای منفی کردن جمله حال ساده از قانون منفی کردن جملات انگلیسی استفاده می کنیم . فعل کمکی نیز do می باشد .
مثال :
I do not eat breakfast every day.
You do not eat breakfast every day.
She/He/It does not eat breakfast every day.
We do not eat breakfast every day.
You do not eat breakfast every day.
They do not eat breakfast every day.

جملات منفی و سوالی منفیمنفی کردن یک جمله در فارسی به این ترتیب است که بر سر فعل پیشوند منفی کننده " ن " را می گذاریم.
درس اول آسان نبود.
هوا سرد نیست .
تو کاری انجام نمی دهی .
در زبان انگلیسی برای منفی کردن جمله از فعل کمکی استفاده می کنیم . به این ترتیب که به آخر فعل کمکی not اضافه می کنیم . اگر جمله ای فعل کمکی داشت از همان فعل کمکی برای منفی کردن استفاده می کنیم و اگر فعل کمکی نداشت بنا به زمان فعل از فعل کمکی مناسب استفاده می کنیم .
She can write English .
She Can not write English .
You write English .
You do not write English.
در بیشتر جملات برای منفی کردن not را مخفف کرده و به صورت n`t در آخر فعل کمکی می آوریم .
She can`t write English.
( چون آخر can با n می باشد به جای n`t تنها از `t استفاده کردیم .
You don`t write English.
بعضی از جملات سوالی نیز به صورت منفی هستند :
آیا تو سیب نمی خوری ؟
آیا امیر هر روز به مدرسه نمی رود ؟
آیا نمی توانم رانندگی کنم ؟
در زبان انگلیسی به این جملات سوالی منفی گفته می شود و طریقه ساخت آن به این شکل است که فعل کمکی منفی شده را قبل فاعل قرار می دهیم .
آیا تو سیب نمی خوری ؟
Don`t you eat an apple?
آیا امیر هر روز به مدرسه نمی رود ؟
Doesn`t Amir go to school every day ?
آیا نمی توانم رانندگی کنم ؟
Can` t I drive ?
 

جمله سوالی -2

لغات استفهام
در انگیسی به جملات سوالی نوع دوم "wh question "  گفته می شود . به این دلیل که اکثر لغات استفهام در انگلیسی با "wh" شروع می شود . ساختار این جملات به این شکل است که جمله مورد نظر را مثل حالت اول سوالی می کنیم و لغت استفهام رو بر سر جمله می گذاریم .
Who
برای پرسیدن در مورد فاعل جمله معمولا از کلمه چه کسی  استفاد می کنیم : چه کسی نهارخورد؟ در انگلیسی از کلمه who استفاده می کنیم . نکته قابل توجه این است که در جمله پرسشی who  جمله بعد از who به حالت پرسشی درنمی آید .
من سیب را خوردم.
I ate an apple.
چه کسی سیب را خورد ؟
Who ate an apple?
اگر بخوایم مفعول یک جمله را مورد سوال قرار دهیم از لغات استفهام Who , Whom استفاده می کنیم .
اگر از Who استفاده کنیم ، جمله بعد از لغت استفهام به صورت سوالی می آید .
اگراز Whom استفاده کنیم جمله بعد از لغت استفهام به صورت ساده می آید .
من علی را به مدرسه می برم .
I take Ali to school.
چه کسی را به مدرسه می بری ؟
Who do you take to school ?
Whom you take to school ?
When
برای سوال در مورد زمان از when استفاده می کنیم . به این شکل که when را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .
او صبح کتاب می خواند .
He reads book in the morning.
او چه زمانی کتاب می خواند ؟
When does he read book ?
Where
برای سوال در مورد مکان از where استفاده می کنیم . به این شکل که where را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .
آنها در طبقه دوم زندگی می کنند .
They live in second Floor.
آنها در کجا زندگی می کنند ؟
where Do they live ?
What
برای سوال کردن در مورد چه چیزی ؟ چه کسی ؟ چه چیزی را ؟ چه کسی را از what استفاده میکنیم .فرق what با who , whom در این است که who , whomتنها برای جانداران به کار می رود . اما what یرای اشیا نیز کاربرد دارد . 

 روی میز قاشق هست.
ther is a spoon on the table.
چه چیزی روی میز هست ؟
what is on the table?
How
برای سوال در مورد چگونگی فعل (قید حالت )‌ از how استفاده می کنیم . جمله مورد نظر را سوالی می کنیم و کلمه how را بر سر جمله می گذاریم .
من امروز بهترم .
I am better today.
حالت چطور است ؟
How are you ?
من با تاکسی به مهمانی آمدم .
I came to party by Taxi.
چطور به مهمانی آمدی ؟
How did you come to party ?
How Much - How many
در فارسی دو نوع کمیت داریم . کمیت قابل شمارش و کمیت غیر قابل شمارش .
کمیت قابل شمارش : کمیتهایی  که با عدد شمرده می شوند . مثلا ما می توانیم بگوییم بیست عدد درخت ، سه سیب و.........
کمیت غیر قابل شمارش : کیفیتهایی که نمی توان با عدد شمرد : مثلا نمی تواینم بگوییم سه عدد آب یا  پنجاه تا پول . برای کمیتهای غیر قابل شمارش همیشه واحدی در نظر گرفته می شود به عتوان مثال می گوییم سه لیتر آب ،‌صد متر زمین ، دو هزارتومان پول .
در انگلیسی هم کمیتهای غیر قابل شمارش و قابل شمارش قواعد مخصوص به خود را دارند که درباره آنها در آینده صحبت می کنیم . در جملات سوالی هنگامی که بخواهیم در مورد کمیت چیزی سوال کنیم دوحالت داریم :
کمیت قابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای قابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how many را بر سر جمله می گذاریم و عبارت قابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how many می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.
من 5 تا دوست دارم .
I have 5 friends.
من چند تا دوست دارم ؟
how many friends Do I have ?
خانه ما 4 پنجره دارد .
Our house has 4 windows.
خانه ما چند پنجره دارد ؟
how many windows does our house have ?

کمیت  غیرقابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای غیرقابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how much را بر سر جمله می گذاریم و عبارت غیرقابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how much می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.

تو بیست تومان پول داری .
You have 20 tomans money.
تو چقدر پول داری ؟
How much money do you have ?
توجه کنید که در فارسی how many "چند تا " ترجمه می شود و how much " چقدر " ترجمه می شود .
Which
ترجمه انگلیسی کدام می شود : which .
کدام کتاب بهتر است ؟
کدام مدرسه می روی ؟
درانگلیسی برای ترجمه به روش زیر عمل می کنیم :
which را بر سر جمله می گذاریم ، عیارتی که مورد سوال است را بعد از آن و سپس جمله به حالت سوالی در آمده را بعد از آن می گذاریم .
کتاب تاریخ بهتر است .
the history book is better.
کدام کتاب بهتر است ؟
Which book is better ?
من مدرسه رازی می روم .
I go to Razi school.
کدام مدرسه می روم ؟
Which school do I go ?

جمله سوالی -1 
در فارسی برای سوالی کردن یک جمله دو حالت داریم :
1- سوالی می پرسیم که پاسخ آن "بله " یا "خیر" می باشد .برای ساختن این جمله در فارسی از کلمه "‌آیا " استفاده می کنیم .
مثال : آیا هروز به مدرسه می روی ؟
آیا کتابت را خوانده ای ؟
2- سوالی می پرسیم که جواب آن قید مکان ، قید زمان ، فاعل ، مفعول ، قید حالت و مالکیت و..........می باشد .درفارسی برای این نوع جملات فارسی از لغات استفهام استفاده می کنیم .
مثال :
چه کسی کتاب می خواند ؟ (‌فاعل مورد سوال است )
چه چیزی را به مدرسه بردی ؟ ( مفعول مورد سوال است )
کی به مهمانی رفتی ؟ (‌قید زمان مورد سوال است .)
خانه دوستت کجاست ؟( قید مکان مورد سوال است (
حالت چطوراست ؟ ( قید حالت موردسوال است )
در انگلیسی به جملات سوالی حالت اول "yes or no "' گفته می شود و ساختار آن به این شکل است که : فعل کمکی مطابق با فعل اصلی جمله را درابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم .
توجه کنید که اگر جمله فعل کمکی داشته باشد از همان فعل کمکی استفاده می کنیم ، اما اگر فعل کمکی نداشت از افعال "do " و "have" بنا به زمان فعل استفاده میکنیم .در مباحث آینده در مورد زمانهای فعل صحبت می کنیم .
به مثالهای زیر نگاه کنیم :
شما معلم هستی.
You are a tacher .
آیا شما معلم هستید ؟
Are you a techer ? ( توجه کنید که اینجا فعل کمکی داشتیم و از همین فعل کمکی برای سوالی کردن استفاده کردیم .)
آنها می توانند در هتل استراحت کنند .
They can rest in hotel.
آیا آنها می توانند در هتل استراحت کنند ؟
Can they rest in hotel ? ( توجه کنید که اینجا فعل کمکی داشتیم و از همین فعل کمکی برای سوالی کردن استفاده کردیم .)
ما هروز درس می خوانیم .
We study every day .
آیا ما هرروز درس می خوانیم ؟
Do we study every day ? (توجه کنید در این جمله فعل کمکی در جمله وجود نداشت و از فعل کمکی do استفاده کردیم .)
با یادگیری زمانهای مختلف فعل پیدا کردن فعل کمکی هر زمان  ساده خواهد شد .فعل و فعل کمکی فعل 
 فعل کلمه ای است که نوع انجام دادن کار،‌ فرد انجام دهنده کار و زمان انجام دادن کار را نشان می دهد : خورد ، پوشید ، رانندگی کردم ، خواهی رفت ، نوشته بودید و............. .
اگر بخواهیم  فعل را بدون نشان دادن شخص انجام دهنده و یا زمان انجام گرفتن نشان دهیم از مصدر فعل استفاده می کینیم ، مصدر فعل در فارسی این طور ساخته می شود :  فعل سوم شخص مفرد گذشته + ن
 به عنوان مثال داریم :  خوردن ، پوشیدن ،‌ رانندگی کردن ، رفتن ، نوشتن  .
در انگلیسی مصدر فعل به شکل  فعلی است که باپیشود  TO ظاهر می شود ،‌به عنوان مثال داریم :  To go , to eat , to drink , to drive
  فعل کمکی 
 فعلهایی در درستور زبان هستند که جهت منفی کردن جمله ،‌ سوالی کردن و حتی ساختن زمانهای مختلف فعل از آنها استفاده می کنیم که به آنها افعال کمکی می گوییم . اگر به یاد داشته باشید ترکیب جمله در انگلیسی را به شکل زیر عنوان کردیم : 
 فاعل + فعل + مفعول + قید مکان + قید زمان 
 جای افعال کمکی در جملات خبری و منفی به شکل زیر است : 
 فاعل +فعل کمکی + فعل + مفعول + قید مکان + قید زمان 
 مشخصه فعل کمکی در جمله انگلیسی این است که :
 1- مصدر آن    بدون  to  می باشد .
 2- همیشه بعد از فاعل می آید و هر جمله تنها می تواند یک فعل به عنوان فعل کمکی داشته باشد. 
افعال کمکی که در انگلیسی کاربرد زیادی دارند به شرح زیر می باشد : 
 Can, do, have, must, may, will, should
  فعل  To be تنها مصدری است که با  To  می آبد و به شکل زیر صرف می شود : 
I am      We are
You are    You are
She/HE/It is  They are 
 فعلهای  do , have  اگر با to باشند فعل کمکی نیستند و به عنوان فعل کامل به حساب می آیند .
مثال : من می توانم بنویسم . I can write.     
   تو باید در آشپزخانه صبحانه بخوری .  
 You must eat the breakfast in kitchen.    

صفت -2 (Adjectives )  
صفات برتر
 کلماتی مانند :  خوب ،‌بد ،‌ زشت ، بلند عموما برای توضیح اسم و درنقش صفت ظاهر می شوند . گاهی از صفات برای مقایسه دو شی ، دو فرد و ... استفاده می کنیم . به عنوان مثال داریم : 
 ساختمان ما از ساختمان شما خوب تر است . 
کفش من از کفش تو بدتر است .
 موی تو از موی مریم زشت تر است .  
دیوار مدرسه از دیوار بیمارستان بلندتر است .  
  در تمام جملات برای  مقایسه از   کلمه " از " و  پسوند " تر " استفاده شده است . در زبان  انگلیسی برای تبدیل صفت به صقت برتر قوانین زیر را داریم : 
 1-     برای صفتهای یک سیلابی و دو سیلابی :  به آخر صقت " er"  اضافه می کنیم 
 . Tall -------------  taller 
Small -----------  smaller 
      2-  برای صفتهایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفتهایی که  به   " full " , " ious " ختم می شوند . در           صفت از پیشوند  " more " استفاده می کنیم . 
 Comfortable ------------------  more comfortable
Beautiful      ------------------  more beautiful
Delicious     ------------------  more delicious
  3-     صفت ها نیز مانند دیگر قواعد زبان انگلیسی بدون استثنا نیستند . بعضی صفتها در هنگام تبدیل شدن به صفت برتر ساختار جدیدی پیدا می کنند . در زیر چند نمونه را به عنوان مثال می نویسم : 
 Good--------------  better
Bad   --------------  worse
  در جملات انگلیسی نیز مانند فارسی هنگام استفاده از صفت برتر از حرف اضافه " از " استفاده می کنیم . که ترجمه آن می شود :  than .
 مثال  : 1-  درخت سیب از درخت گیلاس بلندتر است .
 An apple tree is taller than cherry tree.  
          2-  غذای ایرانی از غذای ژاپنی خوشمزه تر است
The Iranian food in more delicious than Japanese food . 
           3-  امیر از علی بهتر است .
 Amir is better than Ali
. نکته :   برای  تاکید یک صفت برتر نیز از  " more " استفاده می کنیم .  
 An apple tree is more taller than cherry tree. 
  صفت برترین 
 در بعضی از جمله ها با استفاده از صفت به اسم حالت مطلق می دهیم . مانند : بهترین کتاب ،‌ زیباترین رنگ ، بلندترین درخت ، خوشمزه ترین غذا و .............به جملات زیر نگاه کنید : 
من بهترین مادر دنیا رو می شناسم . 
 سیب مفیدترین میوه برای بدن است . 
 ایران زیباترین  کشور دنیاست .   
 در فارسی صفت برترین با استفاده از پسوند " ترین " ساخته می شود . در انگلیسی قواعد زیر را داریم : 
 1-     برای صفتهای یک سیلابی و دو سیلابی : به آخر صفت  "est "  اضافه می کنیم
.         Tall -------------- tallest
  Small ------------ smallest 
      2-  برای صفتهایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفتهایی که  به   " full " , "        در          صفت از پیشوند  " most " استفاده می کنیم .  
 Comfortable ------------------  most comfortable
Beautiful      ------------------  most  beautiful
Delicious     ------------------  most  delicious
  3-  در مورد صفتهایی که در حالت صفت برتر  قاعده پذیر نیستند ،‌در حالت صفت برترین هم همین بی قاعدگی وجود دارد . 
  Good ------------- best
 Bad ---------------worst 
توجه کنید که در جملات انگلیسی حتما و حتما قبل از صفت برترین حرف تعریف " the  " قرار می گیرد . 
  مثال : 1-  این بلندترین درخت جهان است
.This is the tallest tree in the world .       
     2-  کباب خوشمزه ترین غذای دنیاست .
Kebab is the most delicious food in the world
.          3-  امیر بهترین دوست من است
Amir is my best friend
  نکته : در مثال 3 از حرف تعریف  " the " استفاده نکردیم  ،‌چون با استفاده از صفت ملکی " my "  دیگر نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست . در درسهای آینده در مورد حرف تعریف صحبت می کنیم .       
     نکته : درجملات انگلیسی برای تاکید صفت برترین از پیشوند " most " استفاده می شود .
 
برای سارا جون :
تشخیص تعداد سیلابهای یک کلمه در انگلیسی تقریبا چیزی مشابه بخش کردن یک کلمه در فارسی است . مثلا می گوییم : آب : یک بخش است ،‌ گلدان دو بخش است .

fast یک سیلابی است .
nice یک سیلابی است .
reject دو سیلابی است .
student سه سیلابی است .

البته روش اصولی تر نگاه کردن به دیکشنری هست . به زودی طریقه استفاده از دیکشنری برای خواندن صحیح یک لغت رو برای شما می نویسم . چون یک دیکشنری تنها برای معنی کردن لغت نیست و برای خواندن صحیح هر لغت نیز می باشد .
 


صفت -1 (Adjectives ) 
صفت کلمه ای است که برای توضیح اسم می آید . در فارسی صفت بعد از اسم می آید ،‌به عنوان مثال داریم :
 
دختر ِ خوب  ،  خوب صفتی است برای دختر و در مورد دختر توضیحی می دهد .
 
کتاب ِ‌ جالب  ،  جالب صفتی است برای کتاب  و در مورد کتاب توضیحی می دهد .
 
منظره زیبا ‌ ، زیبا صفتی  است برای منظره و در مورد منظره توضیحی می دهد .
 
 
در زبان انگلیسی نیز صفت برای توضیح اسم به کار می رود و تفاوتی که با زبان فارسی دارد این است که قبل از اسم می آید .
به عنوان مثال داریم :            
Good girl 
Good  در عبارت      good  girl   صفت می باشد که در مورد girl  توضیحی می دهد .
 
 
Interesting book
Interesting  در عبارت  interesting book  صفت می باشد که در مورد   book  توضیحی می دهد .
 
 
Nice view
View   در عبارت   nice view  صفت می باشد که در مورد  view  توضیحی می دهد .
 
 
صفات ملکی 
 
در ترجمه  " کتاب ِ‌من "  من اسمی است که  در مورد کتاب  توضیح می دهد . در واقع " من " صفت است که از آن به عنوان صفت ملکی یاد می کنیم . به عبارات زیر توجه کنید :
 
کتاب  ِ‌ من                                  کتاب  ِ‌ ما
کتاب  ِ‌  تو                                  کتاب  ِ‌ شما
کتاب  ِ‌  او                                   کتاب  ِ‌ آنها
 
ترجمه  این صفات ملکی به شرح زیر است :
My                            our
Your                         Your
Her / his / its              their
مثال :
My book                   our book
Your book                 your book
Her/his/its book        their book
 
نکته : اگر اسمی قبل از اسمی دیگر . برای توضیح آن اسم بیاید اسم اول تبدیل به صفت می شود و قابل جمع بستن نیست .
 
مثال : کتاب جغرافی                                             Geography book
 
"جغرافی " اسم است اما در اینجا برای توضیح اسمی دیگر آمده است بنابراین نقش صفت را بازی می کند .
        درخت سیب           
                                       Apple tree            
 
" سیب " اسم است .اما در اینجا برای توضیح اسمی دیگر آمده است بنابراین نقش صفت را بازی می کند .
 
تمرین  :  یک  متن انگلیسی ساده را مطالعه کنید و  صفتهای به کار برده در متن را پیدا کنید .
ساختار جمله و ضمایریک جمله از ارکان زیر تشکیل شده است :
-         فاعل : کسی یا چیزی که کاری انجام می دهد .
-         فعل :  نوع کار انجام شده را نشان می دهد .
-         مفعول : کسی یا چیزی که کار بر روی او یا برای او انجام شده است .
-         قید : حالت انجام فعل را نشان می دهد .
.  قید زمان : زمان انجام فعل را نشان می دهد .
.  قید مکان : مکان انجام فعل را نشان می دهد .
.  قید حالت : حالت انجام فعل  را نشان می دهد .
در زبان انگلیسی ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله به شرح زیر است :
    فاعل + فعل + مفعول + قید مکان  + قید زمان
به عنوان مثال داریم :
امیر صبح در آشپزخانه صبحانه  می خورد .
امیر : فاعل -  صبح : قید زمان  -  در آشپزخانه : قید مکان  -  صبحانه : مفعول  -  می خورد : فعل
بنابراین داریم :
Amir eats breakfast in kitchen in the morning.
ضمیر ها معمولا جایگزین اسم می آیند . ضمیر فاعلی ، ضمیر مفعولی ،‌ ضمیر ملکی .
ضمیرهای فاعلی در فارسی به این شکل هستند :
مفرد                           جمع
من                              ما        
تو                               شما
او                               ایشان
ضمیرهای فاعلی در انگلیسی به این شکل هستند :
Single                              Plural
I                                       We
You                                  You
She / He / It                     They
       She برای مونت   / He    برای مذکر /    It    برای اشیا
ضمیرهای مفعولی در فارسی  به این شکل هستند :
مفرد                           جمع
مرا / به من                  ما را / به ما
تو را / به تو                 شما را / به شما
اورا / به او                   ایشان را / به ایشان
ضمیرهای مفعولی در انگلیسی به این شکل هستند :
Single                            Plural
Me                                us
You                               you
Her / him / it                 them
ضمیرهای  ملکی در فارسی  به این شکل هستند :
مفرد                          جمع
مال ِ من                       مال ِ ما
مال ِ تو                        مال ِ آنها
مال ِ  او                         مال ِ ایشان
ضمیرهای ملکی  در انگلیسی به این شکل هستند :
 Single                         Plural
Mine                           ours
Yours                          yours
Hers / his / its             theirs


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of advice!

cialis daily cialis flussig acheter du cialis a geneve we recommend cialis info cialis 100 mg 30 tablet costo in farmacia cialis sialis cialis en 24 hora calis can i take cialis and ecstasy
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:43 ب.ظ

You reported that adequately.
cialis 200 dollar savings card fast cialis online cialis generico postepay comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg cut in half cialis online holland opinioni cialis generico cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en itali cialis tablets australia
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:01 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis prices venta cialis en espaa cialis 20 mg effectiveness cialis canada on line cialis australia org cialis online napol cialis soft tabs for sale cialis lilly tadalafi acquisto online cialis walgreens price for cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:09 ق.ظ

Wow lots of good data.
cialis 20mg preis cf online cialis cialis 05 buy cheap cialis in uk generic cialis pill online cialis 20 mg cost cialis rezeptfrei sterreich india cialis 100mg cost only best offers cialis use tadalafilo
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:41 ب.ظ

You actually said that terrifically.
cialis vs viagra compare prices cialis uk generic cialis 20mg tablets sialis generic cialis with dapoxetine tadalafil enter site 20 mg cialis cost cialis kaufen wo cialis 10 doctissimo cialis canadian drugs
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:41 ق.ظ

You have made the point!
price cialis wal mart pharmacy generic cialis pro prices on cialis 10 mg pastillas cialis y alcoho cialis without a doctor's prescription cialis 20 mg cut in half only best offers cialis use we like it cialis price price cialis per pill cialis reviews
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:48 ب.ظ

Very good postings. Regards!
where to buy cialis in ontario tadalafil 10 mg cialis 10mg prix pharmaci tarif cialis france cialis dosage recommendations look here cialis cheap canada cialis 50 mg soft tab no prescription cialis cheap walgreens price for cialis cialis tablets australia
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 08:18 ق.ظ

You reported it wonderfully!
cialis pills price each cialis generisches kanada cialis tablets australia we choice cialis uk cialis kaufen bankberweisung cialis en 24 hora cialis qualitat cialis 5 mg funziona cialis diario compra cost of cialis cvs
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:20 ب.ظ

Lovely content. Thanks a lot.
cialis super acti cialis e hiv cialis mit grapefruitsaft cialis tablets australia weblink price cialis cialis en mexico precio cialis generico in farmacia cialis 200 dollar savings card brand cialis nl female cialis no prescription
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
we choice free trial of cialis brand cialis nl costo in farmacia cialis non 5 mg cialis generici enter site natural cialis cialis flussig purchase once a day cialis cialis reviews cialis for bph cialis baratos compran uk
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 08:32 ب.ظ

Thanks, Numerous info!

side effects of cialis try it no rx cialis prezzo di cialis in bulgaria legalidad de comprar cialis we use it cialis online store cialis tablets australia tadalafil 20mg cialis 10mg prix pharmaci viagra cialis levitra when can i take another cialis
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Appreciate it. Loads of facts.

does cialis cause gout cipla cialis online cilas cialis 10 doctissimo cialis great britain sublingual cialis online buy cialis online tadalafil generic cialis online we like it cialis soft gel
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:05 ب.ظ

Awesome postings. Regards!
estudios de cialis genricos generic cialis tadalafil cialis para que sirve purchase once a day cialis the best site cialis tablets cialis mit grapefruitsaft price cialis best cialis dosage recommendations cialis tadalafil comprar cialis 10 espa241a
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:15 ق.ظ

Lovely facts, Thanks.
female cialis no prescription cialis prezzo di mercato cialis 5 mg para diabeticos cialis for bph cuanto cuesta cialis yaho buying brand cialis online cialis cipla best buy acheter du cialis a geneve cialis generico postepay bulk cialis
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:08 ب.ظ

Thanks a lot, Ample facts!

calis opinioni cialis generico prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg para diabeticos rezeptfrei cialis apotheke acheter du cialis a geneve cialis free trial cialis 20 mg cut in half generic cialis cialis herbs
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Terrific stuff. Thanks!
order generic cialis online cialis great britain cheap cialis cialis en 24 hora cialis baratos compran uk cost of cialis per pill buy cheap cialis in uk estudios de cialis genricos deutschland cialis online we choice cialis pfizer india
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:46 ب.ظ

Fine facts. Thanks!
i recommend cialis generico side effects of cialis recommended site cialis kanada cialis lilly tadalafi cialis professional yohimbe where cheapest cialis canada discount drugs cialis generic cialis pro click here cialis daily uk cialis generico lilly
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Regards, Valuable stuff!
viagra vs cialis vs levitra buy cheap cialis in uk cialis generisches kanada cialis patentablauf in deutschland generic cialis in vietnam we recommend cheapest cialis chinese cialis 50 mg cialis 20mg cialis side effects dangers sialis
Agen S128
یکشنبه 13 آبان 1397 01:21 ق.ظ
My brother recommended I might like this website.
He was totally right. This post actually made my day.
You can not imagine simply how much time I had spent for this info!
Thanks!
Jamal
پنجشنبه 10 آبان 1397 09:19 ب.ظ
I simply could not go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the usual
info an individual supply on your visitors? Is going to be
back frequently to check up on new posts
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:48 ق.ظ

Excellent tips. Thank you.
prices for cialis 50mg cialis usa cost how does cialis work cialis generico milano generic cialis review uk cialis super acti cialis prezzo in linea basso cialis arginine interactio cialis en mexico precio cialis prices
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 09:36 ق.ظ

Kudos. I value this.
prix de cialis tadalafil 20 mg cialis manufacturer coupon cialis super kamagra when will generic cialis be available cialis generique 5 mg chinese cialis 50 mg canadian cialis cialis 20 mg best price estudios de cialis genricos
is trust pharmacy in canada legitimate
یکشنبه 1 مهر 1397 09:35 ق.ظ

You reported this wonderfully!
online drug store canada drugs online pharmacy canada best Northwest Pharmacy canada online pharmacies legitimate best canadian mail order pharmacies online pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies trusted pharmacy canada scam drugs for sale in canada
Situs S128
دوشنبه 26 شهریور 1397 08:49 ب.ظ
My brother suggested I might like this blog. He used
to be totally right. This post truly made my
day. You can not believe just how so much time I had spent
for this info! Thank you!
viagra canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:32 ب.ظ

Thank you! I like this.
viagra generic online pharmacy buy real viagra buy viagra mexico order viagra usa buy viagra prescription best place to buy generic viagra buying viagra in china rx online viagra buy viagra cheaply buy cheap viagra online usa
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:07 ب.ظ

Regards, Plenty of posts.

cialis rezeptfrei cialis daily new zealand ou acheter du cialis pas cher side effects for cialis cilas cialis generika pastillas cialis y alcoho bulk cialis purchase once a day cialis sublingual cialis online
http://viabiovit.com/online-pharmacy-no-presc-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:28 ق.ظ

Very good forum posts. Many thanks!
how to get viagra uk safe place to buy viagra online uk viagra lowest price viagra buy viagra online cheap uk buy genuine viagra online order viagra without rx online tadalafil viagra buy buy viagra uk without prescription
Adolpho
یکشنبه 7 مرداد 1397 04:06 ب.ظ
Very rapidly this website will be famous amid all
blog visitors, due to it's fastidious posts
Globalplus
جمعه 15 تیر 1397 07:43 ق.ظ
Tһis article ρrovides ϲlear ifea for thе new uѕers of blogging, that actսally how to ddo running a blog.
Viagra Generika Online Kaufen Per Nachnahme
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:24 ق.ظ
Ιf you ԝant to obtaіn mucһ frоm thіs post ten үou һave to apply sᥙch methods tⲟ yoսr wߋn web
site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30