تبلیغات
smh - یادگیری زبان انگلیسی
یکشنبه 5 اردیبهشت 1389  11:21 ب.ظ

یادگیری زبان انگلیسی


یادگیری زبان انگلیسیافعال انگلیسی
مصدر : که با TO می آید.
گذشته فعل ، طبق گفته های قبلی قاعده دار و بی قاعده است .
PAST PARTICIPLE فعل : که به صورت قاعده دار و بی قاعده است .
PAST PARTCIPLE فعل را اختصارا P.P فعل می نامیم .که معادل "صفت مفعولی " فارسی می باشد .
درفعلهای قاعده دار ، قسمت سوم مانند فعل گذشته با اضافه کردن ED درآخر فعل ساخته میشود.
WORK---- WORKED---- WORKED
STUDY---STUDIED-----STUDIED
در فعلهای بی قاعده ، قسمت سوم هم مثل گذشته فعل قاعده ای ندارد و باید حفظ شود .
BREAK --- BROKE --- BROKEN
WRITE ---- WROTE---WRITTEN
GO ---- WENT --- GONE
SEE---- SAW----SEEN
COME-----CAME----COME
از قسمت سوم فعل در زمانهای کامل استفاده می کنیم . که در پستهای بعدی ازاونها خوام نوشت .


ضمایر انعکاسیبه این جملات نگاه کنید :
او برای خودش یک اتومبیل جدید خرید.
انسان باید درباره خودش خوب فکر کند .
درجملات بالا با استفاده از " خودم " و "خودش " روی فاعل تاکید کردیم .
من خودم تو را دیدم .
من خود رئیس را ملاقات کردم.
در جملات بالا نیز با استفاده از " خودم " روی مفعول تاکید کردیم .
در انگلیسی برای این تاکیدها از ضمائر انعکاسی استفاده می کنیم . ضمائر انعکاسی عبارتند از :
my self               ourselves
yourself              yourselves
                                 herself
himself               themselves
                                 itself
اگر بخواهیم فاعل جمله را تائید کنیم ، ضمائر انعکاسی بعد از فاعل یا آخر جمله می آیند .
مثال :
من خودم تو را دیدم .
I saw myself you .
اگر بخوایم مفعول جمله را تاکید کنیم ضمائر انعکاسی بعد ازمفعول می آید .
مثال :
من خود رئیس را ملاقات کردم .
I met the boss himself.
- گاهی اوقات در فارسی از کلمه خود به معنای تنهایی استفاده می کنیم در انگلیسی برای نشان دادن این معنی برسر ضمیر انعکاسی از by استفاده می کنیم .
مثال :
من خودم ( تنهایی ) اتومبیلم راتعمیر کردم .
I repaired my var by myself.

3- اگرجمله سوالی  وجود اسمی را مورد سوال قرار دهد some به any تبدیل می شود . در غیر این صورت some باقی می ماند.
مثال :
آیا در یخچال آب هست ؟
Is there any water in the refrigrator ?
اگر تشنه هستی چرا آب نمی نوشی ؟
Why don`t you drink some water if you are thirsty ?
نکته مهم : some علاوه بر موارد بالا به عنوان حرف " ی نکره " هم به کار می رود .
مثال :
روزی ، شاگردی ، سوالی از من کرد .
Some day , some student , asked me some question.
در جمله بالا هیچ مشخصاتی از سوال ، شاگرد و روز نداریم .
ترکیبات some
someone
something
somewhere
این ترکیبات به صورت یک لغت هستند و جدانشدنی می باشند .
مثال :
شخصی به من چیزی گفت .
Someone told me some thing.
شخصی آنها را جایی برد.
Someone took them somewhere.
در تغییرات جمله به شکل سوالی یا منفی کردن some به any تبدیل می شود.
در جملات منفی می توانیم فعل را مثبت استفاده کرده و به جای any از  no استفاده کنیم .
مثال:
Did anyone tell you any thing?
Did any one take them anywhere ?
Anyone didn`t tel me anything.
یا
Noone told me nothing.
Anyone didn`t take them any where.
یا
Noone took them nowhere.
توجه کنید که اگر نرکیبات some  فاعل جمله باشند  در جملات منفی تنها می توان از no استفاده کرد و استفاده از any غلط است . پس جملات قرمز بالا نیز غلط است .

حرف تعریف -2some با معانی زیر به کار می رود :
1- تعدادی
مثال :
تعدادی دوست خوب دارم .
I have some good friends .
2- مقداری
مثال :
مقداری آب در لیوان هست .
There is some water in glass.
3-بعضی ( که اکثرا با of به معنی از به کار می رود . )
مثال :
من بعضی از دوستان تو را می شناسم .
I know some of your friends.
4- حدود یا در حدود
مثال :
حدود 5یا 6 روز آنجا ماندم .
I stayed there some 5 or g days.

any با معانی زیر به کار می رود :
1- در تغییرات جمله به شکل سوالی و منفی some به any تبدیل می شود .
مثال :
من به پول احتیاج دارم .
I need some money .
Do I need any money ?
I don`t need any money .
2-بعد از if ،‌some به any تبدیل می شود .
مثال :
اگر شکر در آشپرخانه هست ، مقداری به من بده .
If there is any sugar in the kitchen , give me any.
3-اگر جمله به وسیله لغات منفی کننده مانند never ,hardly,neither یا nor منفی شود some
یه any تبدیل می شود .
مثال :
او هرگز دوستانی نداشت.
He hardly had any friends.
تبصره : در موارد زیر در جملات سوالی some به any تبدیل نمی شود :
1- وقتی سوال حنبه تعارف دارد .
مثال:
قهوه میل دارید ؟
Would you lik some coffe?
2-وقتی انتظار داریم جواب سوال مثبت باشد .
مثال :
من می تونم مقداری کیک بخورم ؟
Can I have some cake .
( در جمله بالا have به معنی خوردن می باشد .)
ادامه دارد..........

فعل گذشتهدر فارسی برای نشان  دادن اینکه کاری در زمان گذشته انجام شده از فعل گدشته استفاده می کنیم :
 
من دیروز کیک خوردم .
امیر دیروز به سفر رفت .
شما هفته گذشته کلاس داشتید .
در انگلیسی هم برای نشان دادن اینکه کاری در گذشته انجام شده است از فعل گذشته استفاده می کنیم . فعلها در انگلیسی دو نوع هستند :
1- فعلهای قاعده دار
2- فعلهای بی قاعده
برای گذشته کردن فعلهای قاعده دار To را از ابتدای مصدر فعل برداشته و به انتهای فعل ED اضافه می کنیم .
To work ======= workED
To walk ======= walkED
To insist======= insistED
اما در مورد فعلهای بی قاعده همانطور که از اسمشان پیداست هیچ قاعده ای وجود ندارد ، و باید گذشته این فعلها رو حفظ کرد ، البته در دیکشنری  گذشته هر فعلی در جلوی آن نوشته شده است .
To drink ======= drank
To swim======= swam
To write ======= wrote
To have ======= had
To eat   ======= ate
To go    ======= went

مثال :
من دیروز کیک خوردم.
I ate the cake yesterday.
امیر دیروز به سفر رفت .
Amir went to trip yesterday.
شما هفته گذشته کلاس داشتید .
You had class last week.

حروف تعریف - 1
 
" حرف تعریف " کلمه ای است که بر سر اسم می آید و توضیحی مختصر در مورد آن می دهد .در مورد اسمهایی عمومی حرف تعریف نامعین داریم و در مورد اسمهایی با مشخصات خاص و یا مشخصاتی که ما از آنها اطلاع داریم حرف تعریف معین داریم .
حرف تعریفهای نامعین عبارتند از : a , an
حرف تعریف معین نیز The می باشد .
در چه زمانی از حرف تعریف معین استفاده می کنیم ؟ چه زمانی از حرف تعریف نامعین استفاده می کنیم ؟
از a/an  زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم در مورد اسم مفردی توضیحی بدهیم و یا در مورد نوع آن اسم صحبت کنیم .
انگلیسی به زبان بین المللی تبدیل شده است .
english has become AN international language.
زمانی که در مورد اسمی صحبت می کنیم که تک است و یا خصوصیتی منحصر به خودش دارد از حرف تعریف معین THE استفاده می کنیم .
تهران پایتخت ایران است.
Tehran is the capital city of Iran.
به نکات زیر توجه کنید :
-برای اسمهایی که با حروف صدادار  a, e , i , o , u شروع می شوند از حرف تعریف نامعین an استفاده می شود و اسمهایی که با حروف بی صدا شروع می شوند از حرف تعریف نامعین a استفاده می شود.
an apple
an egg
an iron
an onion
an umbrella
بعضی کلمات با h شروع می شوند اما با حرف صدادار بعد از h خوانده می شود ، در این کلمات نیز از حرف تعریف نامعین an استفاده می کنیم .
an honest man
an hour
برای اسامی خاص از حرف تعریف the استفاده می کنیم .
The sun , The world , The earth , ...
اگر به خاطر داشته باشید در مبحث صفتهای برترین هم گفتیم که قبل از هر صفت برترین حرف تعریف the را داریم .
او بهترین دانش آموز است .
She is THE best student.
علاوه بر قواعد فوق زمانی که ما در حال صحبت در مورد موضوعی هستیم ومی دانیم که شنونده صحبت ما از جریان مطلع است و یا آن را می شناشد از حرف تعریف the استفاده می کنیم .
دانش آموزان ایتالیایی کلاس مرا به مهمانی دعوت کردند .
The Italian Student of class invited me to the party .
 
 
 

حال سادهزمان حال ساده
فعل زمان حال ساده را برای مواقعی به کار می بریم که همیشه در حال انجام شدن باشد ، یا در زمان حال شروع می شود و تا مدتی نامحدود ادامه دارد .
مثال : هر روز نیم ساعت در راه مدرسه هستم .
درختها در تابستان بیشتر از زمستان رشد می کنند.
فعل حال ساده برای مواقعی نیز به کار می رود که می خواهیم اتقافی را نسان دهیم که به صورت قاعده وار انجام می شود .

مثال : اداره ما هروز ساعت 7 شروع به کار می کند .
ما هر تابستان به مسافرت می رویم .
طریقه ساختن فعل حال ساده در انگلیسی به شرح زیر است :
فعل حال ساده در واقع مصدر بدون  To می باشد .درمورد سوم شخص مفرد به آخر مصدر بدون to  "s" اضافه می کنیم .

مثال : من هرروز صبحانه می خورم .
I eat breakfast every day.
You eat breakfast every day.
She/He/ It eats breakfast every day.
We eat breakfast every day.
You eat breakfast every day.
They eat breakfast every day.
سوالی کردن حال ساده
برای سوالی کردن فعل حال ساده از قانون سوالی کردن استفاده می کنیم . فعل کمکی در حال ساده Do می باشد که برای سوم شخص مفرد تبدیل به " Does" می شود .
مثال:
Do I eat breakfast every day ?
Do you eat breakfast every day ?
Does she/he/it I eat breakfast every day ?
Do we eat breakfast every day ?
Do you eat breakfast every day ?
Do they eat breakfast every day ?
توجه کنید که در جمله سوالی سوم شخص مقرد فعل کمکی  do تبدیل به does می شود و فعل اصلی s نمی گیرد .
منفی کردن حال ساده
برای منفی کردن جمله حال ساده از قانون منفی کردن جملات انگلیسی استفاده می کنیم . فعل کمکی نیز do می باشد .
مثال :
I do not eat breakfast every day.
You do not eat breakfast every day.
She/He/It does not eat breakfast every day.
We do not eat breakfast every day.
You do not eat breakfast every day.
They do not eat breakfast every day.

جملات منفی و سوالی منفیمنفی کردن یک جمله در فارسی به این ترتیب است که بر سر فعل پیشوند منفی کننده " ن " را می گذاریم.
درس اول آسان نبود.
هوا سرد نیست .
تو کاری انجام نمی دهی .
در زبان انگلیسی برای منفی کردن جمله از فعل کمکی استفاده می کنیم . به این ترتیب که به آخر فعل کمکی not اضافه می کنیم . اگر جمله ای فعل کمکی داشت از همان فعل کمکی برای منفی کردن استفاده می کنیم و اگر فعل کمکی نداشت بنا به زمان فعل از فعل کمکی مناسب استفاده می کنیم .
She can write English .
She Can not write English .
You write English .
You do not write English.
در بیشتر جملات برای منفی کردن not را مخفف کرده و به صورت n`t در آخر فعل کمکی می آوریم .
She can`t write English.
( چون آخر can با n می باشد به جای n`t تنها از `t استفاده کردیم .
You don`t write English.
بعضی از جملات سوالی نیز به صورت منفی هستند :
آیا تو سیب نمی خوری ؟
آیا امیر هر روز به مدرسه نمی رود ؟
آیا نمی توانم رانندگی کنم ؟
در زبان انگلیسی به این جملات سوالی منفی گفته می شود و طریقه ساخت آن به این شکل است که فعل کمکی منفی شده را قبل فاعل قرار می دهیم .
آیا تو سیب نمی خوری ؟
Don`t you eat an apple?
آیا امیر هر روز به مدرسه نمی رود ؟
Doesn`t Amir go to school every day ?
آیا نمی توانم رانندگی کنم ؟
Can` t I drive ?
 

جمله سوالی -2

لغات استفهام
در انگیسی به جملات سوالی نوع دوم "wh question "  گفته می شود . به این دلیل که اکثر لغات استفهام در انگلیسی با "wh" شروع می شود . ساختار این جملات به این شکل است که جمله مورد نظر را مثل حالت اول سوالی می کنیم و لغت استفهام رو بر سر جمله می گذاریم .
Who
برای پرسیدن در مورد فاعل جمله معمولا از کلمه چه کسی  استفاد می کنیم : چه کسی نهارخورد؟ در انگلیسی از کلمه who استفاده می کنیم . نکته قابل توجه این است که در جمله پرسشی who  جمله بعد از who به حالت پرسشی درنمی آید .
من سیب را خوردم.
I ate an apple.
چه کسی سیب را خورد ؟
Who ate an apple?
اگر بخوایم مفعول یک جمله را مورد سوال قرار دهیم از لغات استفهام Who , Whom استفاده می کنیم .
اگر از Who استفاده کنیم ، جمله بعد از لغت استفهام به صورت سوالی می آید .
اگراز Whom استفاده کنیم جمله بعد از لغت استفهام به صورت ساده می آید .
من علی را به مدرسه می برم .
I take Ali to school.
چه کسی را به مدرسه می بری ؟
Who do you take to school ?
Whom you take to school ?
When
برای سوال در مورد زمان از when استفاده می کنیم . به این شکل که when را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .
او صبح کتاب می خواند .
He reads book in the morning.
او چه زمانی کتاب می خواند ؟
When does he read book ?
Where
برای سوال در مورد مکان از where استفاده می کنیم . به این شکل که where را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .
آنها در طبقه دوم زندگی می کنند .
They live in second Floor.
آنها در کجا زندگی می کنند ؟
where Do they live ?
What
برای سوال کردن در مورد چه چیزی ؟ چه کسی ؟ چه چیزی را ؟ چه کسی را از what استفاده میکنیم .فرق what با who , whom در این است که who , whomتنها برای جانداران به کار می رود . اما what یرای اشیا نیز کاربرد دارد . 

 روی میز قاشق هست.
ther is a spoon on the table.
چه چیزی روی میز هست ؟
what is on the table?
How
برای سوال در مورد چگونگی فعل (قید حالت )‌ از how استفاده می کنیم . جمله مورد نظر را سوالی می کنیم و کلمه how را بر سر جمله می گذاریم .
من امروز بهترم .
I am better today.
حالت چطور است ؟
How are you ?
من با تاکسی به مهمانی آمدم .
I came to party by Taxi.
چطور به مهمانی آمدی ؟
How did you come to party ?
How Much - How many
در فارسی دو نوع کمیت داریم . کمیت قابل شمارش و کمیت غیر قابل شمارش .
کمیت قابل شمارش : کمیتهایی  که با عدد شمرده می شوند . مثلا ما می توانیم بگوییم بیست عدد درخت ، سه سیب و.........
کمیت غیر قابل شمارش : کیفیتهایی که نمی توان با عدد شمرد : مثلا نمی تواینم بگوییم سه عدد آب یا  پنجاه تا پول . برای کمیتهای غیر قابل شمارش همیشه واحدی در نظر گرفته می شود به عتوان مثال می گوییم سه لیتر آب ،‌صد متر زمین ، دو هزارتومان پول .
در انگلیسی هم کمیتهای غیر قابل شمارش و قابل شمارش قواعد مخصوص به خود را دارند که درباره آنها در آینده صحبت می کنیم . در جملات سوالی هنگامی که بخواهیم در مورد کمیت چیزی سوال کنیم دوحالت داریم :
کمیت قابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای قابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how many را بر سر جمله می گذاریم و عبارت قابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how many می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.
من 5 تا دوست دارم .
I have 5 friends.
من چند تا دوست دارم ؟
how many friends Do I have ?
خانه ما 4 پنجره دارد .
Our house has 4 windows.
خانه ما چند پنجره دارد ؟
how many windows does our house have ?

کمیت  غیرقابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای غیرقابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how much را بر سر جمله می گذاریم و عبارت غیرقابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how much می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.

تو بیست تومان پول داری .
You have 20 tomans money.
تو چقدر پول داری ؟
How much money do you have ?
توجه کنید که در فارسی how many "چند تا " ترجمه می شود و how much " چقدر " ترجمه می شود .
Which
ترجمه انگلیسی کدام می شود : which .
کدام کتاب بهتر است ؟
کدام مدرسه می روی ؟
درانگلیسی برای ترجمه به روش زیر عمل می کنیم :
which را بر سر جمله می گذاریم ، عیارتی که مورد سوال است را بعد از آن و سپس جمله به حالت سوالی در آمده را بعد از آن می گذاریم .
کتاب تاریخ بهتر است .
the history book is better.
کدام کتاب بهتر است ؟
Which book is better ?
من مدرسه رازی می روم .
I go to Razi school.
کدام مدرسه می روم ؟
Which school do I go ?

جمله سوالی -1 
در فارسی برای سوالی کردن یک جمله دو حالت داریم :
1- سوالی می پرسیم که پاسخ آن "بله " یا "خیر" می باشد .برای ساختن این جمله در فارسی از کلمه "‌آیا " استفاده می کنیم .
مثال : آیا هروز به مدرسه می روی ؟
آیا کتابت را خوانده ای ؟
2- سوالی می پرسیم که جواب آن قید مکان ، قید زمان ، فاعل ، مفعول ، قید حالت و مالکیت و..........می باشد .درفارسی برای این نوع جملات فارسی از لغات استفهام استفاده می کنیم .
مثال :
چه کسی کتاب می خواند ؟ (‌فاعل مورد سوال است )
چه چیزی را به مدرسه بردی ؟ ( مفعول مورد سوال است )
کی به مهمانی رفتی ؟ (‌قید زمان مورد سوال است .)
خانه دوستت کجاست ؟( قید مکان مورد سوال است (
حالت چطوراست ؟ ( قید حالت موردسوال است )
در انگلیسی به جملات سوالی حالت اول "yes or no "' گفته می شود و ساختار آن به این شکل است که : فعل کمکی مطابق با فعل اصلی جمله را درابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم .
توجه کنید که اگر جمله فعل کمکی داشته باشد از همان فعل کمکی استفاده می کنیم ، اما اگر فعل کمکی نداشت از افعال "do " و "have" بنا به زمان فعل استفاده میکنیم .در مباحث آینده در مورد زمانهای فعل صحبت می کنیم .
به مثالهای زیر نگاه کنیم :
شما معلم هستی.
You are a tacher .
آیا شما معلم هستید ؟
Are you a techer ? ( توجه کنید که اینجا فعل کمکی داشتیم و از همین فعل کمکی برای سوالی کردن استفاده کردیم .)
آنها می توانند در هتل استراحت کنند .
They can rest in hotel.
آیا آنها می توانند در هتل استراحت کنند ؟
Can they rest in hotel ? ( توجه کنید که اینجا فعل کمکی داشتیم و از همین فعل کمکی برای سوالی کردن استفاده کردیم .)
ما هروز درس می خوانیم .
We study every day .
آیا ما هرروز درس می خوانیم ؟
Do we study every day ? (توجه کنید در این جمله فعل کمکی در جمله وجود نداشت و از فعل کمکی do استفاده کردیم .)
با یادگیری زمانهای مختلف فعل پیدا کردن فعل کمکی هر زمان  ساده خواهد شد .فعل و فعل کمکی فعل 
 فعل کلمه ای است که نوع انجام دادن کار،‌ فرد انجام دهنده کار و زمان انجام دادن کار را نشان می دهد : خورد ، پوشید ، رانندگی کردم ، خواهی رفت ، نوشته بودید و............. .
اگر بخواهیم  فعل را بدون نشان دادن شخص انجام دهنده و یا زمان انجام گرفتن نشان دهیم از مصدر فعل استفاده می کینیم ، مصدر فعل در فارسی این طور ساخته می شود :  فعل سوم شخص مفرد گذشته + ن
 به عنوان مثال داریم :  خوردن ، پوشیدن ،‌ رانندگی کردن ، رفتن ، نوشتن  .
در انگلیسی مصدر فعل به شکل  فعلی است که باپیشود  TO ظاهر می شود ،‌به عنوان مثال داریم :  To go , to eat , to drink , to drive
  فعل کمکی 
 فعلهایی در درستور زبان هستند که جهت منفی کردن جمله ،‌ سوالی کردن و حتی ساختن زمانهای مختلف فعل از آنها استفاده می کنیم که به آنها افعال کمکی می گوییم . اگر به یاد داشته باشید ترکیب جمله در انگلیسی را به شکل زیر عنوان کردیم : 
 فاعل + فعل + مفعول + قید مکان + قید زمان 
 جای افعال کمکی در جملات خبری و منفی به شکل زیر است : 
 فاعل +فعل کمکی + فعل + مفعول + قید مکان + قید زمان 
 مشخصه فعل کمکی در جمله انگلیسی این است که :
 1- مصدر آن    بدون  to  می باشد .
 2- همیشه بعد از فاعل می آید و هر جمله تنها می تواند یک فعل به عنوان فعل کمکی داشته باشد. 
افعال کمکی که در انگلیسی کاربرد زیادی دارند به شرح زیر می باشد : 
 Can, do, have, must, may, will, should
  فعل  To be تنها مصدری است که با  To  می آبد و به شکل زیر صرف می شود : 
I am      We are
You are    You are
She/HE/It is  They are 
 فعلهای  do , have  اگر با to باشند فعل کمکی نیستند و به عنوان فعل کامل به حساب می آیند .
مثال : من می توانم بنویسم . I can write.     
   تو باید در آشپزخانه صبحانه بخوری .  
 You must eat the breakfast in kitchen.    

صفت -2 (Adjectives )  
صفات برتر
 کلماتی مانند :  خوب ،‌بد ،‌ زشت ، بلند عموما برای توضیح اسم و درنقش صفت ظاهر می شوند . گاهی از صفات برای مقایسه دو شی ، دو فرد و ... استفاده می کنیم . به عنوان مثال داریم : 
 ساختمان ما از ساختمان شما خوب تر است . 
کفش من از کفش تو بدتر است .
 موی تو از موی مریم زشت تر است .  
دیوار مدرسه از دیوار بیمارستان بلندتر است .  
  در تمام جملات برای  مقایسه از   کلمه " از " و  پسوند " تر " استفاده شده است . در زبان  انگلیسی برای تبدیل صفت به صقت برتر قوانین زیر را داریم : 
 1-     برای صفتهای یک سیلابی و دو سیلابی :  به آخر صقت " er"  اضافه می کنیم 
 . Tall -------------  taller 
Small -----------  smaller 
      2-  برای صفتهایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفتهایی که  به   " full " , " ious " ختم می شوند . در           صفت از پیشوند  " more " استفاده می کنیم . 
 Comfortable ------------------  more comfortable
Beautiful      ------------------  more beautiful
Delicious     ------------------  more delicious
  3-     صفت ها نیز مانند دیگر قواعد زبان انگلیسی بدون استثنا نیستند . بعضی صفتها در هنگام تبدیل شدن به صفت برتر ساختار جدیدی پیدا می کنند . در زیر چند نمونه را به عنوان مثال می نویسم : 
 Good--------------  better
Bad   --------------  worse
  در جملات انگلیسی نیز مانند فارسی هنگام استفاده از صفت برتر از حرف اضافه " از " استفاده می کنیم . که ترجمه آن می شود :  than .
 مثال  : 1-  درخت سیب از درخت گیلاس بلندتر است .
 An apple tree is taller than cherry tree.  
          2-  غذای ایرانی از غذای ژاپنی خوشمزه تر است
The Iranian food in more delicious than Japanese food . 
           3-  امیر از علی بهتر است .
 Amir is better than Ali
. نکته :   برای  تاکید یک صفت برتر نیز از  " more " استفاده می کنیم .  
 An apple tree is more taller than cherry tree. 
  صفت برترین 
 در بعضی از جمله ها با استفاده از صفت به اسم حالت مطلق می دهیم . مانند : بهترین کتاب ،‌ زیباترین رنگ ، بلندترین درخت ، خوشمزه ترین غذا و .............به جملات زیر نگاه کنید : 
من بهترین مادر دنیا رو می شناسم . 
 سیب مفیدترین میوه برای بدن است . 
 ایران زیباترین  کشور دنیاست .   
 در فارسی صفت برترین با استفاده از پسوند " ترین " ساخته می شود . در انگلیسی قواعد زیر را داریم : 
 1-     برای صفتهای یک سیلابی و دو سیلابی : به آخر صفت  "est "  اضافه می کنیم
.         Tall -------------- tallest
  Small ------------ smallest 
      2-  برای صفتهایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفتهایی که  به   " full " , "        در          صفت از پیشوند  " most " استفاده می کنیم .  
 Comfortable ------------------  most comfortable
Beautiful      ------------------  most  beautiful
Delicious     ------------------  most  delicious
  3-  در مورد صفتهایی که در حالت صفت برتر  قاعده پذیر نیستند ،‌در حالت صفت برترین هم همین بی قاعدگی وجود دارد . 
  Good ------------- best
 Bad ---------------worst 
توجه کنید که در جملات انگلیسی حتما و حتما قبل از صفت برترین حرف تعریف " the  " قرار می گیرد . 
  مثال : 1-  این بلندترین درخت جهان است
.This is the tallest tree in the world .       
     2-  کباب خوشمزه ترین غذای دنیاست .
Kebab is the most delicious food in the world
.          3-  امیر بهترین دوست من است
Amir is my best friend
  نکته : در مثال 3 از حرف تعریف  " the " استفاده نکردیم  ،‌چون با استفاده از صفت ملکی " my "  دیگر نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست . در درسهای آینده در مورد حرف تعریف صحبت می کنیم .       
     نکته : درجملات انگلیسی برای تاکید صفت برترین از پیشوند " most " استفاده می شود .
 
برای سارا جون :
تشخیص تعداد سیلابهای یک کلمه در انگلیسی تقریبا چیزی مشابه بخش کردن یک کلمه در فارسی است . مثلا می گوییم : آب : یک بخش است ،‌ گلدان دو بخش است .

fast یک سیلابی است .
nice یک سیلابی است .
reject دو سیلابی است .
student سه سیلابی است .

البته روش اصولی تر نگاه کردن به دیکشنری هست . به زودی طریقه استفاده از دیکشنری برای خواندن صحیح یک لغت رو برای شما می نویسم . چون یک دیکشنری تنها برای معنی کردن لغت نیست و برای خواندن صحیح هر لغت نیز می باشد .
 


صفت -1 (Adjectives ) 
صفت کلمه ای است که برای توضیح اسم می آید . در فارسی صفت بعد از اسم می آید ،‌به عنوان مثال داریم :
 
دختر ِ خوب  ،  خوب صفتی است برای دختر و در مورد دختر توضیحی می دهد .
 
کتاب ِ‌ جالب  ،  جالب صفتی است برای کتاب  و در مورد کتاب توضیحی می دهد .
 
منظره زیبا ‌ ، زیبا صفتی  است برای منظره و در مورد منظره توضیحی می دهد .
 
 
در زبان انگلیسی نیز صفت برای توضیح اسم به کار می رود و تفاوتی که با زبان فارسی دارد این است که قبل از اسم می آید .
به عنوان مثال داریم :            
Good girl 
Good  در عبارت      good  girl   صفت می باشد که در مورد girl  توضیحی می دهد .
 
 
Interesting book
Interesting  در عبارت  interesting book  صفت می باشد که در مورد   book  توضیحی می دهد .
 
 
Nice view
View   در عبارت   nice view  صفت می باشد که در مورد  view  توضیحی می دهد .
 
 
صفات ملکی 
 
در ترجمه  " کتاب ِ‌من "  من اسمی است که  در مورد کتاب  توضیح می دهد . در واقع " من " صفت است که از آن به عنوان صفت ملکی یاد می کنیم . به عبارات زیر توجه کنید :
 
کتاب  ِ‌ من                                  کتاب  ِ‌ ما
کتاب  ِ‌  تو                                  کتاب  ِ‌ شما
کتاب  ِ‌  او                                   کتاب  ِ‌ آنها
 
ترجمه  این صفات ملکی به شرح زیر است :
My                            our
Your                         Your
Her / his / its              their
مثال :
My book                   our book
Your book                 your book
Her/his/its book        their book
 
نکته : اگر اسمی قبل از اسمی دیگر . برای توضیح آن اسم بیاید اسم اول تبدیل به صفت می شود و قابل جمع بستن نیست .
 
مثال : کتاب جغرافی                                             Geography book
 
"جغرافی " اسم است اما در اینجا برای توضیح اسمی دیگر آمده است بنابراین نقش صفت را بازی می کند .
        درخت سیب           
                                       Apple tree            
 
" سیب " اسم است .اما در اینجا برای توضیح اسمی دیگر آمده است بنابراین نقش صفت را بازی می کند .
 
تمرین  :  یک  متن انگلیسی ساده را مطالعه کنید و  صفتهای به کار برده در متن را پیدا کنید .
ساختار جمله و ضمایریک جمله از ارکان زیر تشکیل شده است :
-         فاعل : کسی یا چیزی که کاری انجام می دهد .
-         فعل :  نوع کار انجام شده را نشان می دهد .
-         مفعول : کسی یا چیزی که کار بر روی او یا برای او انجام شده است .
-         قید : حالت انجام فعل را نشان می دهد .
.  قید زمان : زمان انجام فعل را نشان می دهد .
.  قید مکان : مکان انجام فعل را نشان می دهد .
.  قید حالت : حالت انجام فعل  را نشان می دهد .
در زبان انگلیسی ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله به شرح زیر است :
    فاعل + فعل + مفعول + قید مکان  + قید زمان
به عنوان مثال داریم :
امیر صبح در آشپزخانه صبحانه  می خورد .
امیر : فاعل -  صبح : قید زمان  -  در آشپزخانه : قید مکان  -  صبحانه : مفعول  -  می خورد : فعل
بنابراین داریم :
Amir eats breakfast in kitchen in the morning.
ضمیر ها معمولا جایگزین اسم می آیند . ضمیر فاعلی ، ضمیر مفعولی ،‌ ضمیر ملکی .
ضمیرهای فاعلی در فارسی به این شکل هستند :
مفرد                           جمع
من                              ما        
تو                               شما
او                               ایشان
ضمیرهای فاعلی در انگلیسی به این شکل هستند :
Single                              Plural
I                                       We
You                                  You
She / He / It                     They
       She برای مونت   / He    برای مذکر /    It    برای اشیا
ضمیرهای مفعولی در فارسی  به این شکل هستند :
مفرد                           جمع
مرا / به من                  ما را / به ما
تو را / به تو                 شما را / به شما
اورا / به او                   ایشان را / به ایشان
ضمیرهای مفعولی در انگلیسی به این شکل هستند :
Single                            Plural
Me                                us
You                               you
Her / him / it                 them
ضمیرهای  ملکی در فارسی  به این شکل هستند :
مفرد                          جمع
مال ِ من                       مال ِ ما
مال ِ تو                        مال ِ آنها
مال ِ  او                         مال ِ ایشان
ضمیرهای ملکی  در انگلیسی به این شکل هستند :
 Single                         Plural
Mine                           ours
Yours                          yours
Hers / his / its             theirs


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
http://viabiovit.com/online-pharmacy-no-presc-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:28 ق.ظ

Very good forum posts. Many thanks!
how to get viagra uk safe place to buy viagra online uk viagra lowest price viagra buy viagra online cheap uk buy genuine viagra online order viagra without rx online tadalafil viagra buy buy viagra uk without prescription
Adolpho
یکشنبه 7 مرداد 1397 04:06 ب.ظ
Very rapidly this website will be famous amid all
blog visitors, due to it's fastidious posts
Globalplus
جمعه 15 تیر 1397 07:43 ق.ظ
Tһis article ρrovides ϲlear ifea for thе new uѕers of blogging, that actսally how to ddo running a blog.
Viagra Generika Online Kaufen Per Nachnahme
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:24 ق.ظ
Ιf you ԝant to obtaіn mucһ frоm thіs post ten үou һave to apply sᥙch methods tⲟ yoսr wߋn web
site.
Siward
شنبه 26 خرداد 1397 01:02 ب.ظ
I'm very happy t᧐ uncover tһis great site. I want to to thаnk you
for your time duе to this wonderful rеad!!

I definiteⅼy loved every part of it and Ι habe you book marked to lоok аt neew information on youг site.
Ingemar
جمعه 25 خرداد 1397 05:36 ب.ظ
I delight іn, resuult іn I found just wһat I useԁ to bee tаking
a look for. You'ѵe endеd my four day lengthy hunt! God Bless you
man. Have a nice day. Bye
Bayard
جمعه 25 خرداد 1397 12:23 ب.ظ
Thhis is a topic whidh іs near to my heart...
Cheers! Ꮤһere aгe your contact details tһough?
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:21 ب.ظ

Very good info. Thanks.
viagra or cialis india cialis 100mg cost click here cialis daily uk cialis e hiv generic low dose cialis enter site very cheap cialis cialis in sconto effetti del cialis generic low dose cialis cialis pas cher paris
eyelashes
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 06:52 ق.ظ
It is actually a great and usefvul piece of information. I'm glad
that you shared this helpful inffo with us.

Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:33 ب.ظ

Thank you, A good amount of material!

venta de cialis canada low cost cialis 20mg cialis pills price each cialis great britain cialis generique tadalafil 20mg canadian cialis cialis generico en mexico tarif cialis france generic cialis pill online
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:46 ب.ظ

You actually reported it very well!
buy viagra without consultation where can i buy viagra online uk tadalafil safest place to buy viagra how to get viagra sildenafil prices uk how can you buy viagra buy viagra with prescription buy viagra with prescription buy soft viagra
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 09:58 ب.ظ

Incredible lots of superb knowledge!
cialis coupons generic cialis levitra cialis venta a domicilio prix cialis once a da cialis australia org cialis without a doctor's prescription cialis prezzo in linea basso cialis billig cialis flussig american pharmacy cialis
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 03:05 ق.ظ
I doo agree ԝith all oof tһe ideas yߋu hаve inttroduced in yoսr post.
Τhey аrе veгy convincing аnd сan definitely
work. Ѕtilⅼ, the posts arre very quick for starters.
May yοu please extend them a littⅼе from subsequent tіme?
Tһanks for tһe post.
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:22 ق.ظ

You mentioned this perfectly.
cialis herbs cialis 5mg billiger cialis generico postepay purchase once a day cialis cialis ahumada rx cialis para comprar acheter cialis meilleur pri buy original cialis buy generic cialis cialis side effects dangers
inside thought bubbles hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 01:49 ق.ظ
آها، گفتگو خوبی در مورد این قطعه
از نوشتن در اینجا در این وبسایت، من همه چیز را خوانده ام
بنابراین هم اکنون من نیز اظهار نظر اینجا.
guardian hunter super brawl cheats
شنبه 5 اسفند 1396 12:26 ق.ظ
این نوشتار به افراد اینترنتی کمک می کند تا از طریق شروع یک وب سایت جدید یا حتی یک وبلاگ ایجاد کنند
پایان دادن
magic 2015 hack
پنجشنبه 28 دی 1396 05:29 ق.ظ
سلام، فقط می خواستم بگم، من این پست را دوست داشتم عملی بود
در حال ارسال پست!
Ernie
جمعه 17 آذر 1396 12:49 ق.ظ
Hello to all, how is all, I think every one is getting more
from this web page, and your views are good designed for new visitors.
Foot Issues
جمعه 13 مرداد 1396 10:55 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I've take into account your stuff previous to and you're just extremely wonderful.
I really like what you've acquired right here, certainly
like what you are saying and the best way in which you say it.

You're making it entertaining and you continue to care for to stay it
wise. I cant wait to read far more from you. That is really a tremendous website.
http://randeeaoki.hatenablog.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 09:16 ق.ظ
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!
std screening
جمعه 2 تیر 1396 07:15 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب ابتدا آیا نه نشستن درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن
متاسفانه تنها برای while. من با این حال کردم مشکل خود
را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را
سادگی به پر همه کسانی شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد مطمئنا بود
مجذوب.
EROFORCE купить в аптеке
پنجشنبه 11 خرداد 1396 11:15 ق.ظ
EROFORCE отзывы
EroForce — капсулы для потенции, которые оказывают комплексное воздействие на мужской организм.
Это средство способно решить множество проблем, начиная с ослабления либидо и заканчивая полной
импотенцией. Препарат снова вернёт радость от
секса.
Капсулы Eroforce практически не имеют
аналогов по своему воздействию и обладают массой достоинств по сравнению с похожими
средствами:
быстрый длительный эффект;
натуральный состав;
усиление либидо;
капсулы не просто маскируют, а излечивают и устраняют проблему полностью;
продлевают половой акт;
делают ощущения более яркими;
не имеют противопоказаний;
удобны в применении.
Van
پنجشنبه 4 خرداد 1396 12:40 ق.ظ
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (Jacquetta)
https://goo.gl/hHXBlN
ландшафтный дизайн [Jacquetta]
https://goo.gl/3AGZaj
ландшафтный дизайн (Jacquetta)
https://goo.gl/HIG6fG
Jessica
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:51 ق.ظ
Hi, Neat post. There's an issue with your website in internet explorer, may test this?
IE nonetheless is the marketplace chief and a good part of folks will pass over your great writing due to this problem.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:39 ب.ظ
It's truly a great and useful piece of info. I am happy that you
shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this.
Thank you for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر